Poradnia specjalistyczna

Adres poradni

Witolda Sławińskiego 12
15-349 Białystok

Kontakt telefoniczny

+ 48 607 503 423

Napisz do nas!

sppp (małpa) fpe.edu.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnym rozpoczęła działalność z dniem 01.09.2017 r.

Organem prowadzącym poradnię jest Fundacja Polska Edukacja im. KEN.  Organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Podlaski Kurator Oświaty. Zakres terytorialny działania Poradni obejmuje Miasto Białystok. Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z placówek (przedszkoli, szkół, i innych) mających swoją siedzibę w Białymstoku lub zamieszkałych na terenie Białegostoku.
Korzystanie z usług poradni jest bezpłatne.

Uprawnienia Poradni

Poradnia prowadzi działalność orzeczniczą na podstawie opinii kuratora oświaty, wydając orzeczenia o potrzebie:
• kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, afazję, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawności sprzężone
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży
• orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw:
• objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły;
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
• wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej;
• odroczenia obowiązku szkolnego;
• zwolnienia z nauki drugiego języka obcego;
• dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia;
• specyficznych trudności w uczeniu się;
• spełniania obowiązku o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w formie szkoły podstawowej lub inna formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
• objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
• przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
• w sprawie przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
• udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
• w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
Kontakt:
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi
Witolda Sławińskiego 12
15-349 Białystok
tel. 792 200 004